การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ปี ๒๕๖๒
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ปี ๒๕๖๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-005-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 04 -06 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแผนการปฏิบัติการตามกรอบแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลมีระบบบริการที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ควรจะมีความสามารถดำเนินการบริหารงานที่เกี่ยวกับยาเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การบริหารจัดการสถานที่เตรียมยา การวิเคราะห์การใบสั่งยาเคมีบำบัดเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรในการที่จะได้พัฒนาความรู้ เทคนิค ในการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มีแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดจัดการประชุมวิชาการในภาคทฤษฎี (ระยะเวลา ๓ วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๐ คน และภาคปฏิบัติการ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) จำนวน 2 คนมุ่งหวังเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงความรู้ด้านยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา จนสามารถนำสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนางานคุณภาพ ของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบำบัด และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
๒ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน และความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการผสมยาเคมีบำบัด ฝึกเทคนิคและสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและปราศจากเชื้อ
คำสำคัญ
เภสัชกร โรคมะเร็ง ยาเคมีบำบัด การเตรียมยา
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ website สถานบันมะเร็งแห่งชาติ