การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2019
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2019
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-003-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ และตัวอย่างของบทบาทเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพไปใช้ในการต่อยอด และพัฒนางานของตนเองต่อไป
คำสำคัญ
Pharmaceutical Care in the Cardiovascular Diseases Patient ,Cardiovascular Diseases Patient ,Cardiovascular ,HATHAI