การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง DIGITAL PHARM 4.0
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง DIGITAL PHARM 4.0
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 10 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆอย่างมากมายในหลากหลายธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีได้ทวีมากขึ้นและส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างมาก จนทำให้ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวไม่อาจจะอยู่ได้ ในแวดวงสุขภาพก็เช่นกัน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างกว้างขวาง บริบทที่เรียนรู้ในเทคโนโลยีเดิม ๆ ไม่อาจจะใช้ได้อีกต่อไปดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างขวางในทุกมิติ และกระทบต่องานเภสัชกรรมทุกๆสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอุตสาหกรรม การผลิต การวิเคราะห์วิจัย ตรวจสอบ การบริบาล การตลาด การจ่ายยา และอื่นๆ การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการปรับตัว แต่ยังเป็นการทำให้วิชาชีพมีความชัดเจนได้รับการยอมรับในสังคม เพราะมิเช่นนั้นแล้วงานเภสัชกรรมอาจจะถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทำลายไปอย่างน่าเสียดาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรในทุกสาขาวิชาชีพเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
- เพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับงานของตน
- เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนสมุนไพรแห่งชาติ 4.0 และนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรม
- เพื่อนำประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในวิชาชีพเภสัชกรรมมาปรับใช้กับงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์กับการให้บริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบใหม่ๆต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณดวงใจ ทวีปะ โทร: 02-2188453 อีเมลล์: tduangj1@gmail.com