การประชุมวิชาการ
Clinical Pharmacy Conference 2019: “Clinical skills and practice enhancement”
ชื่อการประชุม Clinical Pharmacy Conference 2019: “Clinical skills and practice enhancement”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 -03 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนอกจากเภสัชกรจะมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยเรื่องการเตรียมและผลิตยา การจัดซื้อจัดหายาที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อประโยชน์ในการลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของงานบริการผู้ป่วยในภาพรวมแล้ว บทบาทของเภสัชกรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโดยตรง (direct patient care) โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีความต้องการด้านยา (individual patient’s need) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
การที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ทั้งความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) ความเข้าใจเรื่องระบบการทำงาน (systems-based care and population health) การเลือกใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความสามารถในการประเมินผู้ป่วยและมีทักษะในการเขียนบันทึก และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อเภสัชกร บุคลการในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ป่วยที่ดูแล บนพื้นฐานของความเชื่อถือ เข้าใจ และความเคารพต่อกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตามมาตรฐานและบทบาทของวิชาชีพ (professionalism)
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักดีว่าการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสามารถ (competency) ที่สำคัญของเภสัชกร จึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Illinois at Chicago College of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดการประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference 2019 เรื่อง ‘Clinical skills and practice enhancement’ ขึ้น โดยคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และมีประสบการณ์ทางคลินิกมายาวนาน มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจที่ทันยุคเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ ความรู้ทางเภสัชบำบัด โดยวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย งานวิจัยและพัฒนาในคลินิกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ ความรู้ทางเภสัชบำบัด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเภสัชกร และคณาจารย์เภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ท่านละ 6,000 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2562 ท่านละ 6,500 บาท