การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-008-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตรัง
วันที่จัดการประชุม 01 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ 15 (Service Plan RDU & AMR) และคำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาเชื้อดื้อยา ผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560-2561 มีแนวโน้มในทางที่ดี โดยปี 2560 จังหวัดตรัง สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 90 ปี 2561 ดำเนินการผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 20 โดยพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจช่วงบน และหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหืด มีแนวโน้มดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาการใช้ ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ (ร้อยละ 80)
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประสบความสำเร็จและสามารถขยายพื้นที่ครอบคลุมไปทุกชุมชนในจังหวัดตรัง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อคนตรังปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
RDU & AMR การใช้ยาอย่างสมเหตุผล