การประชุมวิชาการ
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง 5 โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ
ชื่อการประชุม วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง 5 โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-007-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 17 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคอันเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกาย การที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะอันใกล้นั้น จึงจำเป็นที่ร้านยาจะต้องให้ความสำคัญต่อฐานลูกค้าผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะความรู้ในการดูแลรักษาโรคสำคัญๆของผู้สูงอายุ ที่พบบ่อยในร้านยา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่พบบ่อยของผู้สูงอายุในร้านยา
2) เพื่อร้านยาเตรียมความพร้อมรองรับฐานลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
แคลเซียม โรคผู้สูงอายุ เภสัชกรร้านยา