การประชุมวิชาการ
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC จังหวัดตรัง
ชื่อการประชุม อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC จังหวัดตรัง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา (ห้องประชุม 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 20 -22 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดำเนินการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนและให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การใช้โปรแกรมช่วยในการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดภาระงาน เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในกระบวนการทำงาน
ปัจจุบันจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Drug ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานครั้งแรกและการปรับปรุงให้เป็นรุ่นปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ (INVC) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและตอบสนองกระบวนการจัดซื้อจัดหา เบิก-จ่าย ควบคุมคงคลังและการออกรายงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถใช้งานโปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
1. โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC 2. บริหารเวชภัณฑ์บริหารเวชภัณฑ์