การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ถนนรองเมือง
วันที่จัดการประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ภาวะโรคหลอดเลือดและสมอง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่งมีการใช้ยาในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรชุมชนที่ร้านยา สามารถเป็นจุดเข้าถึงการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ผู้รับบริการได้ โดยเภสัชกรชุมชน มีบทบาทการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในการให้ความรู้และปรึกษาด้านการใช้ยา และการเลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและเกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม การเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านความรู้ ความเข้าใจด้านยา ทักษะการจ่ายยา การให้คำแนะนำการใช้ยาทั้งประสิทธิภาพและ ผลข้างเคียงของยา การให้คำแนะนำการรักษาและปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
Community Pharmacist, Hypertension, Chronic Kidney Disease, Smoke Cessation