การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ การออกแบบระบบการประเมินผล (Designing Assessment System)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ การออกแบบระบบการประเมินผล (Designing Assessment System)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-004-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 27 -15 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาเภสัชกรรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 33 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวน 19 สถาบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 6 ปี ภายใต้การให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตรและการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันมีหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ทั้งสมรรถนะร่วมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจำเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นอกเหนือจากการสอนให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทำให้ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสอนจากแบบ passive learning เป็นการสอนแบบ active learning สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามเนื้อหา สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยได้มีการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Competency-Based Education มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพ รวมทั้งการวัดผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการวัดประเมินผลตามสมรรถนะที่สภาวิชาชีพได้กำหนดขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน รูปแบบการประเมินผลต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับกับสมรรถนะทางวิชาชีพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการวัดผลและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 19 สถาบันจึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรของสถาบันตนเอง คณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปออกแบบการวัดและประเมินผลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการสำคัญของการวัดและประเมินผลนิสิต/นักศึกษา
2. เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียน การสอนในหัวข้อและรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการประเมินทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) - หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อที่ คุณจิดาภา สุนทรัช โทร. 02-218-8454