การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-003-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม Bon-vivant ชั้น 2 โรงแรม ตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 -28 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 160 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรร้านยาต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วยในร้านยา เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำมาประกอบการให้บริการด้านยา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน และการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยามักพบเจอกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายเข้ามาปรึกษา ขอคำแนะนำเรื่องสุขภาพ ทั้งโรค ยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพประเภทต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) ที่จะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการประเมินอาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพองค์รวม ควบคู่กับการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้ยาสำหรับกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา เช่น การเลือกใช้ยาสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ การเลือกใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด การบรรเทาอาการท้องเสีย ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลรักษาแผลเป็น รวมถึงการเลือกใช้น้ำตาเทียมเพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่มีผู้มาขอคำแนะนำที่พบบ่อยในร้านขายยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้จัดการการฝึกอบรมเภสัชกร โทร. +66 (0)2796 5999 ต่อ 5902 E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com