การประชุมวิชาการ
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
ชื่อการประชุม การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 12 -15 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 5000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คำถามที่ต้องการคำตอบร่วมเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือ เราจะก้าวเดินร่วมกันเพื่อสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพของเราให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนร่วมกันได้อย่างไร? เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนมุมมอง นวัตกรรม และวิธีการ ที่จะนำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน “Change & Collaboration for Sustainability”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
HA Forum
วิธีสมัครการประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน website 1. สมัครเข้าร่วมประชุมงาน HA National Forum ครั้งที่ 20 ที่เว็บไซต์ http://www.forumhai.com 2. การสมัครเข้าร่วมงาน กรณีให้ผู้ประสานงานรพ.สมัครให้ หรือสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกเลขคะแนนวิชาชีพของตนเอง (สำหรับวิชาชีพพยาบาลต้องกรอกหมายเลขสมาชิกด้วย) 3. พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ ที่เว็บ http://forumhai.com 4. ตรวจสอบ Email การยืนยันเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถเข้ามาพิมพ์เอกสารตอนรับ และบัตรเข้าร่วมงาน โดยสามารถพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างานและ รับคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ 1. การลงทะเบียนเข้างานวันประชุม ให้เตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวแต่ละวิชาชีพ มายื่นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อสะสมคะแนน 2. การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 เท่านั้น 3. รับเอกสารประกอบการประชุม และกระเป๋า