การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-009-03-2562
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ ISO 9001:2015
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี่ี่ให้เป็นผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพเป็นไปตามระบบคุณภาพด้านวัตถุอันตราย
คำสำคัญ
วัตถุอันตราย กฎหมายพื้นฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่