การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-004-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจจำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (TIPA) และคณะเภสัชศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019) ภายใต้ Theme “Pharmaceutical engineering and Pharmaceutical Science for Human Health” เพื่อให้ความรู้แก่เภสัชกร นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจในการประยุกต์งานวิศวเภสัชกรรม และวิทยาการทางเภสัชศาสตร์เพื่อใช้ในสุขภาพของมนุษย์ เพื่อเเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติเกี่ยวกับงานวิศวเภสัชกรรม และวิทยาการทางเภสัชศาสตร์เพิ่มขึ้น งานจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมนี้ประมาณ 250 คน โดยเชิญนักวิชาการจากต่างประเทศจำนวน 4 ราย และ นักวิชาการภายในประเทศจำนวน 8 รายร่วมบรรยายในงานดังกล่าว โดยในงานจะมีการเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอร์ร่วมด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและวิจัยแก่เภสัชกร นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจในการประยุกต์งานวิศวเภสัชกรรม และวิทยาการทางเภสัชศาสตร์เพื่อใช้ในสุขภาพของมนุษย์
คำสำคัญ