การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-008-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวิวิชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง รวมทั้งผู้ป่วยมีอัตราตายสูงถึง ร้อยละ 15 และเกิดความพิการถาวร ร้อยละ50 ปัจธุหันการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาในระยะเฉียบพลันที่มีอาการภายในเวลา 270 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการรักษาทั่วไปต้านอื่น ๆ เพื่อป็องกันภาวะแทรกซ้อน การสินฟูสภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสภาวะคงที่ ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) สามารถลดอัตราตายและลดความพิการได้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ทีมสห สาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการดูแลรักษา รวมทั้งการสินฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง เป็นการดูแลในระยะที่มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ ให้ผู้ป่วยมีการสินตัว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หายจากความพิการให้ได้มากที่สุด เภสัชกรซงเปีนหนื่งในสหสาขาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและเป็น ผู้ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา การเพิ่มพูนความรูและทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับเภสัชกรในระบบบริการ โรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญมาก ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบบบริการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อทิศทางนโยบายกระทรวงสาธารณลุ[ขได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรูเรื่องยาของเภสัชกรที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และนำความรู้ที่ได้ไปใชั!นการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และนำความรู้ที่ได้ไปใชัในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke