การประชุมวิชาการ
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
ชื่อการประชุม จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Dor-Shada Resort By The Sea พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ประกอบการร้านขายยารวมใจภาคตะวันออก
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ