การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “Short course of Infectious Diseases 2019”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “Short course of Infectious Diseases 2019”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 11 -14 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อยและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ http://www.idthai.org/2015/page.php?c=Mg==&sc=&list=18997733ec258a9fcaf239cc55d53363 ค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,เอกสารประกอบการประชุม) ก่อน วันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2562 สมาชิก 3,200 บาท บุคคลทั่วไป 3,600 บาท หลัง วันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2562 สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียนโดย โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี \" สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย \" เลขที่ 045-596211-6 (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการลงทะเบียนมายัง E-mail: annytk.idat@gmail.com โทรสาร 02-716-6807 พร้อมกันนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อยืนยันการชำระเงินดังกล่าวด้วย)