การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง contemporary review in pharmacotherapy
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง contemporary review in pharmacotherapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-007-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 02 -03 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีการพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ ระดับสูง ใน 5 สาขา ได้แก่ ทารกแรกเกิด มะเร็ง หัวใจ/หลอดเลือด อุบัติเหตุและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบบริการมีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ทั้ง 19 สาขา
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งต้องมีสมรรถนะในการ ทำงานดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดังกล่าว กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงมีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัดในยารักษาโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาโดยนอกจากเนื้อหาความรู้ ทางวิชาการ ยังมีเรื่องเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานเภสัชกรรมในด้านต่างๆเช่น งานบริหารเวชภัณฑ์ งานพัฒนาระบบยา งานผลิตและเตรียมยาเคมีบำบัด ยาปราศจากเชื้อ และทิศทางความก้าวหน้าของเภสัชกร ในโรงพยาบาล และเป็นโอกาสให้เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถนำองค์ความรู้หรือแนวคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลใท้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาที่เหมาะสมและปลอดภัย
2. ไต้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
คำสำคัญ
pharmacotherapy