การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 1, 2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 1, 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 10 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 550 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
8วามคลาดเคลื่อนในการให้ยา หมายถึง การให้ยาที่แตกต่างไปจากคำสั่งใช้ยาของแพทย์ หรือผิดไปจากความตั้งใจของผู้สั่งใช้ยา ผลกระทบขอความคลาดเคลื่อนในการให้ยานั้น มีทั้งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาล และงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ยาที่มีความเสียงสูงหรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ
ยาที่มีมีความเสียงสูง (high alert drugs) หมายถึงยาที่อาจทำไห้ผู้ป่วยมีอันตรายรุนแรง ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต หากมีการใช้ผิด จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้เป็นพิเศษ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสำหรับยาที่มีความเสียงสูง เช่น การไม่ตรวจสอบขนาดยา การไม่ตรวจสอบบนหอผู้ป่วยว่าได้บริหารยาให้แก่ผู้ป่วยถูกคนหรือไม่ การใช้อักษาย่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ยาที่มีชื่อคล้ายกันทำให้หยิบผิด เป็นต้น ในการใช้ยากลุ่มนี้ จึงต้องมีระบบเฝ้าระวังทั้งในเชิงจัดการและการเฝ่าระวังทางคลินิก
จากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (Hospital and Health care Standards 4 th Edition) ของสถาบันสรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดระบบการจัดการด้านยา เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยเน้นการจัดระบบในการบริหารจัดการด้านยา คือ การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา โดยเน้นยาในกลุ่มที่ต้องพึงระวังสูงหรือต้องมีความระมัดระวังการใช้ยาสูง (high alert drugs), การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, ยาชื่อพ้องมองคล้ายหรือคยาชนิดเดียวกันที่มีความเข้มข้นแแตกต่างกัน, มาตรการป้องกัน ลดความรุ่นแรง รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาหรือความคลาดเคลื่อนทางยา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการพัฒนางานเพื่อส่งเสริมควาามปลอดภัยด้านยามาโดยตลอด อย่างไรก็ตามยังพบอุบัติการที่เกี่ยวกับยา high alert drugs จึงได้เห็นควรให้มีการจัด \"โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา\" เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ปฏิบ้ติงาน นำไปสู่การวางแผนแก้ไขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดมาเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของโรงพยาบาล โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นสำคุัญ

วัตถุประสงค์
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีองค์ความรู้และความตระหนัก สามารถจัดยากลุ่ม high alert drugs ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นที่ความปลอดภัยที่มารับบริการเป็นสำคัุญ
คำสำคัญ
เพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 055-965436