การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 -15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการเตรียมยาเคมีบำบัดและการบริหารยาเคมีบำบัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันงานเคมีบำบัดจัดเป็นงานที่โรงพยาบาลในทุกระดับที่ต้องการผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จะได้ตระหนักถึงความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายติดลำดับ ๑ ใน ๓ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ได้แก่ การรักษาโดยการผ่าตัด รังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฮอร์โมนบำบัด ชีวบำบัด การปลูกถ่ายไขกระดูก และเคมีบำบัด ซึ่งการรักษาโดยการใช้ยาเคมีบำบัดนั้นจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงจากคุณสมบัติที่เป็นทั้งยารักษาโรคมะเร็งและการเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ เภสัชกร พยาบาล ควรได้ทราบคุณสมบัติทางยา และอาการไม่พึงประสงค์ทางยา ขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรักษาที่ไม่เสี่ยงจากการหยิบผิดพลาดหรือหกตกแตก การผสมยาและการบริหารยาที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ การขนส่ง การกำจัดของเสียซึ่งเป็นนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานในการระมัดระวังและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่เตรียมยาเคมีบำบัดควรเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะซึ่งผ่านเกณฑ์ที่โรงพยาบาลได้กำหนด
โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี เป็นสถานพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งตติยภูมิเขตภูมิภาคมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๖ จังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้พัฒนาความรู้ เทคนิค และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมยาเคมี การบริหารยาเคมีและการบริบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี ได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ การประชุมและอบรมในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ความมุ่งหวังเพื่อครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาเพิ่มขึ้นจากเดิม บุคลากรจะได้ทราบขอบเขตองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติจริงด้วยตู้เตรียมยาเคมีบำบัด สามารถนำสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรักษารวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด
๒. เพื่อให้เภสัชกร พยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และบุคลากรทางสาธารณสุข เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมยาเคมีบำบัด รวมทั้งการบริหารยาเคมีบำบัดอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมยาเคมีบำบัด การบริหารยาเคมีบำบัดให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านยาเคมีบำบัด การเตรียมยาเคมีบำบัดในหน่วยงานและสร้างเครือข่ายความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตรงกัน
คำสำคัญ
โรคมะเร็ง การเตรียมยาเคมีบำบัด การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง เภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี