การประชุมวิชาการ
The 6th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Sustainable Life through Pharmaceutical Innovation”
ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Sustainable Life through Pharmaceutical Innovation”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม Auditorium room 6-200, Student Center Bld, Rangsit University
วันที่จัดการประชุม 28 -29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์เภสัชกร และนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Pharmaceutical Research, Nanodelivery, Olive, Cannabis, Dietary supplement