การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาล
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-008-01-2562
สถานที่จัดการประชุม เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 31 -01 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล (ภาครัฐ) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้การบริการ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้การให้ความร่วมมือในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างสมเหตุผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษา
นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และเสนอรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา ๑๒๘ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท และอาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่สถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่ายังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ส่งรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งรายงานไม่ถูกต้อง ลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมาย
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดในปัจจุบัน ยังใช้วิธีการจัดทำที่ลงรายละเอียดในรายงานที่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง ทำให้การทำงานยังขาดมาตรฐานในการตรวจสอบไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบอาจเกิดเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย เนื่องจากโครงการฯ เป็นการจัดโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้นำข้อมูล /ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2561 มาปรับใช้ โดยภาพรวมในการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําเนื้อหาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นทางกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติงานและฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมยาวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดที่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกสู่นอกระบบการควบคุม
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ผู้รับอนุญาตที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการนำวัตถุเสพติดและสารตั้งต้นในทางการแพทย์ไปใช้นอกระบบการควบคุม .๓ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติการเกี่ยวกับควบคุมการใช้ และ การจัดทำรายงานยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด /การควบคุมและเฝ้าระวังการใช้วัตถุเสพติด / การควบคุมการทำลายวัตถุเสพติด /การจัดทำรายงานวัตถุเสพติด