การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมระบบยาในโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการอบรมระบบยาในโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-002-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 31 -04 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิศสิน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในการใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยให้สัมฤทธิ์ผลและไม่มีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม และนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี การทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงระบบที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การรักษาดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น ในส่วนของระบบยา โรงพยาบาลเลิดสินนั้นจะมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การสั่งใช้ยา การเก็บรักษายา การกระจายยา การจ่ายยา และการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งการจัดการด้านยานั้นจะต้องใช้องค์ประกอบหลายส่วนทั้งความรู้ การจัดการและการสื่อสารอย่างเป็นระบบจากสหวิชาชีพ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยประกอบไปด้วยแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ตั้งแต่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริหารเป็นผู้ป่วยนอกหรือเป็นผู้ป่วยใน กรณีของผู้ป่วยในการรักษาด้วนยาจะเกี่ยวข้องและจะต้องมีการทบทวนประวัติการใช้ยาให้ครอบคลุมเพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา การสั่งยาที่แพ้ซ้ำ การลืมสั่งยาหรือสั่งยาที่ไม่จำเป็นต่อผู้ป่วยในช่วงเวลานั้น กระบวนการ Medication reconciliation จึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ระบบของโรงพยาบาลจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการรายงานอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงถึงความทันสมัยและประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้อง และในการจ่ายยาบริหารยาจำเป็นต้องให้อย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะยากลุ่มความเสี่ยงสูง ดังนั้นการมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีครบทั้งกระบวนการของระบบยา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงผลลัพธ์ของประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานระบบยาและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ภญ.สมสกุล ศิริไชย (กลุ่มงานเภสัชกรรม) โทรศัพท์ 02-353-9801 ต่อ 9654-5 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lalisakran.13@gmail.com