การประชุมวิชาการ
SMART Pharmacy Management ตอน ปลับกุลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัล
ชื่อการประชุม SMART Pharmacy Management ตอน ปลับกุลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันตลาดยานับว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าแลการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นเชิงโรงงานผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านขายยา ก็เป็นสนามแข่งขันที่กำลังเป็นที่จับตามอง โดยเฉพาะในยุคดิจิตัลนี้ เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และกระแสในสังคม ได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิชาชีพเภสัชกรรมผู้มีบทบาทอยู่ในทุกกระบวนการของยา ตั้งแต่การคิดค้นไปถึงการส่งมอบยาอย่างปลอดภัยให้ถึงมือผู้ป่วยจึงเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในยุคดิจิตัลนี้มีเพียงความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคและดารใช้ยาอาจจะไม่พอ ทักษะเรื่องการสื่อสาร การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ หรือความรู้ความเข้าใจทางด้านกลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนย่อมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัว และพัฒนามาตรฐานการบริการในร้านขายยาให้เป็นที่ยอมรับและประทับใจ สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างประสบความสำเร็จในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี model ธุรกิจและสามารถวางแผนธุรกิจสำหรับร้านขายยาของตนเองได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เข้าใจในการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำการตลาดสำหรับร้านขายยา และสามารถนำเครื่องมือการตลาดต่างๆไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ที่ www.pat.or.th