การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562: การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562: การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-006-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 -19 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเภสัชกรที่มีความสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้จัดให้มีบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชากรเป้าหมายทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ นโยบายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ คือ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคที่มีความจำเป็นให้ครอบคลุมจำนวนโรคให้มากที่สุด ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายสูงที่สุด ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้น องค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานทั้งการให้บริการวัคซีน การจัดเก็บรักษาคุณภาพของวัคซีน การเบิก จ่ายวัคซีน การจัดทำทะเบียนรายงาน และการติดตามความปลอดภัยจากการใช้วัคซีน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ จึงจะทำให้ผู้รับบริการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายของบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือประชาชนได้รับการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะป้องกันโรคได้
การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ เภสัชกรก็เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของวัคซีน และการติดตามอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านการออกฤทธิ์ของวัคซีนในร่างกาย การผลิตและการวิจัยพัฒนาวัคซีน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้แก่เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรในคณะทำงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย จึงร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้พัฒนาองค์ความรู้ มีความเข้าในการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างถูกต้อง และเป็นโอกาสในการซักถามปัญหาข้อสงสัยจากการปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานกับเภสัชกรต่างหน่วยงาน อันจะทำให้ผลการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และผลสุดท้ายทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นั่นคือ ประชาชนได้รับการป้องกันโรคด้วยวัคซีน
การดำเนินการภายใต้โครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งวิทยากรในโครงการนี้เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรหลักสูตรนี้มาแล้ว ส่วนเนื้อหาองค์ความรู้อ้างอิงตามคู่มือของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “หลักสูตรปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561” และแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเป็นแบบทดสอบที่จัดทำโดยคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนี้และผ่านการตรวจสอบโดยคณะบรรณาธิการหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 และการอบรมครั้งนี้จะดำเนินการขอรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในการจัดร่วม คาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะทำให้เภสัชกรผู้เข้ารับการประชุมจะมีองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เภสัชกรมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร และการบริหารจัดการด้านวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค