การประชุมวิชาการ
Principle of Pharmacokinetic and Pharmacodynamics
ชื่อการประชุม Principle of Pharmacokinetic and Pharmacodynamics
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-2-000-006-02-2559
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่นห้องประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic, PK) เป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ร่างกายจัดการกับยา ตั้งแต่การนำยาเข้าสู่ร่างกาย การดูดซึมเข้าร่างกาย (drug absorption) การกระจายยาผ่านไปส่วนต่างๆของร่างกาย (drug distribution) การเปลี่ยนแปลงยา (drug metabolism) และการขจัดออกจากร่างกาย (drug excretion) กล่าวโดยรวมคือเภสัชจลนศาสตร์ของยาจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ (onset) ระยะเวลาการออกฤทธิ์ (duration) และผลของยา ส่วนเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic, PD) นั้นเป็นการอธิบายในส่วนของยาที่มีผลต่อร่างกาย ในเชิงความสัมพันธ์ของการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยากับความเข้มข้นของยาในร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การจับกับตัวรับ (receptor binding) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อยาจับกับตัวรับในร่างกายแล้ว และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
Pharmacokinetic ของยาขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวผู้ป่วยแต่ละราย และคุณสมบัติทางเคมีของยาแต่ละตัว ปัจจัยที่มาจากตัวผู้ป่วยได้แก่ น้ำหนักตัวของผู้ป่วย พันธุกรรม เพศ อายุ การทำงานของตับหรือไต ซึ่งผู้ป่วยมีปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันไป การบริหารยาจึงต้องปรับให้เหมาะสมสอดคล้องในผู้ป่วยแต่ละราย โดยทั่วไปจะให้ยาและค่อยๆปรับขนาดยาจนถึงเป้าหมายในการรักษา แต่วิธีการนี้ผู้ป่วยอาจได้รับยาในขนาดที่ไม่เหมาะต่อการรักษาเนื่องด้วยตอบสนองต่อการรักษาช้าเกินไปหรือมีผลที่เกิดอาการข้างเคียงจากยา ดังนั้นการใช้ความรู้ที่อาศัยหลักทางเภสัชจลนศาสตร์จะช่วยให้แพทย์ เภสัชกร และทีมรักษาปรับขนาดยาได้ตรงตามที่ควรจะเป็นมากขึ้นและบริหารยาเข้าสู่เป้าหมายเร็วขึ้นได้
วัตถุประสงค์
เพิ่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ และประยุกต์ใช้หลักดังกล่าวในการดูแลด้านยาผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
pharmacokinetic, pharmacodynamic