การประชุมวิชาการ
PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
ชื่อการประชุม PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 04 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงาน
ประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การรักษาด้วยยาในประชากรกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง และผู้ป่วยโรควิกฤต เป็นเรื่องที่
ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาใน
ประชากรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นำไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่
ลดลงและผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการดูแลประคับประคอง (supportive treatment)
ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีหลักการการใช้ยาที่มีข้อพิจารณาที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่ง
การใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่
ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ
“PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562”
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทบทวนหลักการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร หลักการใช้ยาในเด็ก หลักการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ การปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและไตบกพร่อง การใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต และกลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายที่ให้ยาแบบ
ประคับประคอง
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษต่าง ๆ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ