การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diabetes Family and Network”
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diabetes Family and Network”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ จำนวน 240 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา 54 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างครบวงจรและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญในวันเบาหวานโลกของสหพันธ์โรคเบาหวาน (International Diabetes Federation; IDF) “The Family and Diabetes” (เบาหวานกับครอบครัว)สมาคมฯ จึงจัดอบรมวิชาการโดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลคนเป็นเบาหวานในครอบครัว ให้ความรู้แก่ชุมชนครอบครัวและเครือข่ายสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
2. สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัวทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย “รับจำนวนจำกัด” (อาจปิดรับก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน) สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: info@dmthai.org โทร: 02-716-5412, 084-468-0711