การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-008-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การวิจัย-พัฒนา ประเมินและควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง รวม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สิ่งแวดล้อมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวและความกังวลของผิวในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ความหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ผิวบอบบางแพ้ง่าย ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ปัญหาเซลลูไลท์ และปัญหากลิ่นกาย เป็นต้น ซึ่งปัญหาผิวเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบเจอในคนทุกเพศและทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งปัญหาผิวที่พบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลกระทบทางจิตใจ และอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคหรือความผิดปกติของร่างกายอื่นๆ ได้
การเข้าใจถึงสาเหตุและกลไกที่ก่อให้เกิดปัญหาและความกังวลของผิว รวมถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาผิว จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผิวและสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเป็นจำนวนมากในท้องตลาดให้เหมาะสมกับปัญหาผิวที่เผชิญอยู่ได้ รวมถึงรู้วิธีในการดูแลและปฏิบัติต่อผิวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวที่มีปัญหาแต่ละประเภทจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีปัญหาผิวในด้านต่างๆได้
ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาของผิวได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศเพื่อการแข่งขันในท้องตลาดและในระดับสากล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรู้ถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหาผิวประเภทต่างๆ
2. ผู้บริโภคสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับปัญหาผิวแต่ละประเภทได้
3. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสามารถเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์แต่ละปัญหาผิว
4. ผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน บรรยาย บุคคลทั่วไป (ภายใน 1 พฤษภาคม 2562) ท่านละ 4,000 บาท ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง สมัครพร้อมชำระเงิน ค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน