การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -29 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019 จัดขึ้นเพื่อให้ฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและแนะนำแนวทางการใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจโดยอาศัยกรณีศึกษาของผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์และค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ อิทธิพลของ protein binding และ volume of distribution ที่มีผลต่อการกำหนดขนาดยา แนวทางในการประยุกต์ข้อมูลจากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์มาใช้กับผู้ป่วย แนวทางในการใช้ยาขนาดโถม (loading dose) การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการเพิ่มระยะเวลาการหยดยาทางหลอดเลือดดำ (prolonged infusion) การปรับเวลาบริหารยาปฏิชีวนะเข้ารอบเวลาการบริหารยามาตรฐาน ข้อควรทราบเกี่ยวกับการแปลผลการศึกษาชีวสมมูล แนวทางในการหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ แนวทางในการใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ประกอบการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ของยา การพิจารณาข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอย่างสมเหตุผล คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitor และแนวทางการกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประยุกต์ใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์สำหรับยาต้านอาการทางจิต (antipsychotics) การบูรณาการเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่มลดอาการปวดโอปิออยด์อย่างเหมาะสม การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยากดภูมิสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเฉพาะราย ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่ม P2Y12 inhibitors, ยาลดความดันโลหิต ยากลุ่ม proton pump inhibitor, การเปลี่ยนเปลงทางเภสัชจลน์ศาสตร์ที่มีผลต่อยาในผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis หรือ septic shock, ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการใช้ยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดและยาที่ใช้สำหรับโรคหัวใจต่างๆ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและนำหลักทางเภสัชจลนศาสตร์ไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจได้
คำสำคัญ
PK-RDU, Integration of Pharmacokinetic
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรด นำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)