การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ๘.๑ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศตรา ชั้น ๒ อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๘.๒ ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรมสู่
วันที่จัดการประชุม 06 -15 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐในเขตสุขภาพที่ ๙ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ช่วงบรรยาย จำนวน ๓๐ คน และช่วงปฏิบัติ จำนวน ๘ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 34.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการปฏิรูปโครงสร้างภายในให้เป็น National Health Authority ดังนั้นกรมสุขภาพจิตในฐานะเป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการระดมความคิดในระดับบริหารในการปรับบทบาทของกรมสุขภาพจิต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการกำหนดบทบาทของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง ๑๘ แห่งให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ (excellence center) ตามความเฉพาะทางของตน ทั้งในด้านการจัดบริการเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างต้นแบบการดูแลรักษา (treatment model) บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนา เพื่อการดูแลรักษา ฟื้นฟู และรับส่งต่อผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ อีกทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง ในการนี้ คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรด้านคลินิกเติมยาจิตเวชในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพในการส่งต่อบริการด้านการรักษาด้วยยาจิตเวชที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเป็นเลิศในด้านบริการและวิชาการ เพื่อมุ่งไปสู่สถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และสามารถเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆ ในการนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในลักษณะเดียวกันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดระบบบริการด้านยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแล รักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
๒. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ ๙ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประเมินปัญหา และให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
คำสำคัญ