การประชุมวิชาการ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อการประชุม การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 20 -22 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบบริการด้วยการดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงและการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กรอบในการดำเนินการที่สำคัญ คือการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในแต่ละระดับให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่กำหนด การพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ๑๓ สาขา โดยสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็น ๑ ใน ๑๓ สาขา ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญและเร่งด่วนไว้ ๘ โรค ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ความผิดปกติทางพัฒนาการ ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก การทำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตาย โดยกรมสุขภาพจิตได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาดว่า ผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ยาและสารเสพติด ผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า ผู้ติดยาและสารเสพติด เด็กสมาธิสั้น และออทิซึม เข้าถึงบริการด้านการป้องกัน รักษา บำบัดฟื้นฟู รวมถึงได้รับยาและติตตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดการตีตราและสามารถกลับคืนสู่สังคม ลดอัตราการฆ่าตัวตายจากภาวะซึมเศร้า รวมถึงปัญหาการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม
ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ในด้านบุคลากร และขีดความสามารถระบบบริการ ได้กำหนดให้มีเภสัชกรรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งในระดับโรงพยาบาลชุมชน เภสัชกรควรได้รับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการใช้ยาจิตเวช ซึ่งจะนำไปสู่การจัดให้มีระบบการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะด้านจิตเวชที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับชมรมเภสัชกรจิตเวช กรมสุขภาพจิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชขึ้น ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ เน้นการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคสมาธิสั้น โรคจิตเภท ซึมเศร้า และโรคอารมณ์สองขั้ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง และสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาและดูแลต่อเนื่องในชุมชนใกล้บ้านได้
วัตถุประสงค์
๑ เพิ่มพูนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจากเภสัชกรโรงพยาบาลจิตเวช
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ประสานงานหลัก คุณมาลินี ธนกิติวิรุฬ ติดต่อสอบถาม โทร 081-835-7115, 086-369-2628, email: malinee@mkt-etc.com โทรสาร 02-693-9869