การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-004-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 24 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม เภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และได้รับอนุญาต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตเวชจัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการ
ใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions) ได้มาก และอาการไม่
พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาจิตเวชนั้น มีผลทำให้คุณภาพชีวิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง
จากปัญหาภาวะขาดแคลนจิตแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน ประกอบกับเภสัชกรยังไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ จนขาดความมั่นใจที่จะให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช
ในบางโรงพยาบาลภาระการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงตกอยู่ที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านยา
ให้มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านยาอย่างเหมาะสม เภสัชกรเป็นหนึ่ง
ในทีมสุขภาพจิตที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวชให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ด้านบริบาลเภสัชกรรมจิตเวช มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดรับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรงและพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสัมผัสจริงในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างทุมสุขภาพจิต ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางจิตเวช รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านยาสำหรับเภสัชกรทั่วไป ทางโรงยาบาลสวนปรุงจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่องบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวชขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและ
จิตเวช สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผน
และให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยาจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
Certificate Short Course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care