การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพร
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน และเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเฝ้าระวังยาหลังออกสู่ตลาดมีบทบาทสำคัญในการระบุและวัดผลรวมทั้งการใช้ยาทางปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเฝ้าระวังยาหลังออกสู่ตลาด โดยควรรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงฝ่านระบบรายงานตามความสมัครใจ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น องค์การอาหารและยา จะไม่สามารถเป็นตัวแทนของสาธารณชนหรือผู้ประกอบการ เช่น บริษัทยา จะไม่สา่มารถทาการลดความเสียง หากหน่วยงานเหล่านี้่ไม่ทราบถึงปัญหา การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแทพย์ผ่านรายงานและชุดรายงานผู้ป่วยแพทย์จะช่วยกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการใช้และอันตรายของยา การศึกษาเชิงสังเกตและการศึกษาแบบมีการแทรกแซงทางคลินิกสามารถนำมาใช้ในการติดตามยาหลังจากการรับรองออกมาใช้แล้ว ข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากการเฝ้าระวังหลังจากออกสู่ตลาด ควรนำมาทบทวนในบริบทของจุดแข็งและจุดอ่อนของการออกแบบการศึกษาและคุณภาพของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านความเสี่ยง ความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพรทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและยาจากสมุนไพร จะช่วยให้เภสัชกรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการใช้ยา และยาจากสมุนไพร นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงสถานการณ์ด้านความเสี่ยงและความปลอดภัยจากการใช้ยาและยาจากสมุนไพรทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและจากสมุนไพร
คำสำคัญ
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยา Pharmacovigilance
วิธีสมัครการประชุม