การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562 (the 2018 National Pharmacy Preceptor Conference) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562 (the 2018 National Pharmacy Preceptor Conference) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-011-01-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 17 -18 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกทางด้านโรงพยาบาล จำนวน 95 คน คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล จำนวน 20 คน วิทยากร จำนวน 8 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานร่วมกันภายใต้อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ซึ่งช่วยทำให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินกิจกรรมการฝึก ตลอดจนการใช้คู่มือและแบบประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งช่วยลดความสับสนให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยเฉพาะแหล่งฝึกที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหลายคณะ
อย่างไรก็ตามปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกปี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และนโยบายของประเทศในด้านสุขภาพยังเป็นตัวกำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย ระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเพิ่มทักษะแก่ว่าที่เภสัชกรให้ครอบคลุมและพร้อมต่อการจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนการสอนซึ่งในหลายรายวิชาต้องมีการทบทวน พูดคุย และหารือร่วมระหว่างอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนก่อนเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ภายใต้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาจากทุกคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ตลอดจนสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สำหรับใช้ในการวางแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนำไปใช้ในการดูแลนิสิตและนักศึกษาในระหว่างการฝึกงาน
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการทางเภสัชกรรมแก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CE)
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นผลให้เกิดการประสานงานกิจกรรมเชิงวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ