การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019) “โอกาส และความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต” “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019) “โอกาส และความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต” “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-03-2562
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 16 -17 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
เภสัชศาสตร์3 สถาบัน อันประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุมในแต่ละปี ซึ่งในปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ใช้ชื่อการประชุม The 11th Annual Conference of
Northeast Pharmacy Research 2019 ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมใน
อนาคต” \"Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives\" ระหว่างวันที่ 16 – 17
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน วิชาชีพเภสัชกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านทั้งในแง่ของกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านก าลังคนของสายวิชาชีพด้านสาธารณสุข
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน เช่น Artificial Intelligence (AI) หรือการใช้หุ่นยนต์ช่วยใน
การจัดยา ตรวจสอบยา เป็นต้น จึงได้เสนอให้มีการด าเนินการจัดให้มีการบรรยายร่วมกับการเสวนาในหัวข้อ
โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต ขึ้น เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และ
นำไปใช้ประโยชน์ในเวทีการประชุมแห่งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี
การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน และนักวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยในกลุ่ม
นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน
เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานด้านวิจัยได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการถ่ายทอดข้อมูลประสบการณ์ร่วมกัน
และต่อชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ด้านการวิจัย ของนิสิตนักศึกษาคณาจารย์ด้าน
เภสัชศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และยังเป็นเวทีของการน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
งานวิจัยของชาติ และมหาวิทยาลัย โดยเน้นศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของสาขาเภสัชศาสตร์ ในการช่วยพัฒนา
ประเทศ สนับสนุนให้เกิดระบบการสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน
การพัฒนาสังคม และวิชาชีพ นอกจากนี้ในงานประชุมยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่
มีจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเภสัชกร ในรางวัล “เภสัชกร
คนดีศรีอีสาน” ประจ าปี 2562 อีกด้วย เพื่อประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นประจักษ์ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาโครงการ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ
และวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและแสดงผลงานวิชาการ
4. เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
นิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
6. เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเสริมสร้างแนวคิดในการท างาน ในโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น
ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต
7. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ตามตัวชี้วัด
ด้านการวิจัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://pharmoffice.kku.ac.th/anprc/