การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน เรื่อง การใช้ยาในโรคสำหรับโลกยุคดิจิทัล (โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน เรื่อง การใช้ยาในโรคสำหรับโลกยุคดิจิทัล (โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ในเขตจังหวัดชลบุรีจำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา นอกจากมีหน้าที่จัดยา เก็บรักษาและจ่ายยาให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมแล้ว การปรับตัวด้านวิชาการเพื่อรับมือกับโรคใหม่ๆที่มีความชุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามยุคสมัยดิจิตัล ที่การใช้โทรศัพท์มือถือ การกินอาหารตามร้านสะดวกซื้อ หรือการนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามคำบอกเล่าหรือ รีวิว ใน เวบบอร์ด ยอดนิยมอย่าง พันทิป หรือ แอปพิเคชั่นต่างๆเช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องให้คำปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคที่มารับบริการที่ร้านขายยา โดยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ มากจนเกินไปหรือมีการใช้ก่อนนอน ทำให้มีอาการนอนไม่หลับ และมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไป ทำให้การทำงานของแบคทีเรียในลำไส้เกิดการเสียสมดุล และเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆตามมามากมาย เช่น ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย หรือผิวพรรณไม่สวยงาม นอกจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามคำบอกเล่าจากสื่อ ออนไลน์ หากไม่เหมาะสมกับ โรคที่เป็น สภาพของผู้ป่วย อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้ใช้ได้ เภสัชกรชุมชุนจำเป็นยังต้องมีทักษะในการ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น สาเหตุของโรค ที่มีสาเหตุปัจจัยมาจากสาเหตุดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถแนะนำยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือส่งต่อการรักษาไปยังแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุด
จากเหตุผลข้างต้น ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี จึงเห็นสมควรมีการจัดการประชุมเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากสาเหตุมาจาก วิถีชีวิต และเทคโนโลยี่ดิจิตัล ได้แก่ โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้งจากการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการรับทานอาหาร และ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เภสัชกรชุมชนที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้อันทันสมัย ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย ที่มารับบริการที่ร้านขายยาจากโรคดังกล่าว โดยในแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การวินิจฉัย และสาเหตุของโรค แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยา การให้คำแนะนำเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้อันทันสมัยในการใช้ยารักษาผู้ป่วยจากโรค ที่เกิดจากเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่เสียสมดุล
2.เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม มีทักษะในการซักประวัติ วินิจฉัย และทราบสาเหตุ แนวทางรักษาและการใช้ยาในการรักษา โรคดังกล่าว
3.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ผู้ป่วยมาขอคำปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยได้
คำสำคัญ