การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่1/2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่1/2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชงกรี-ล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 20 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง \"Probiotic for Diarrheal treatment in Community Pharmacy\" และเรื่อง \"The Management of Primary Insomnia and patient Counseling in Communoty Pharmacy\"
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษา
คำสำคัญ
Diarrheal, Probiotic