การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-003-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 06 -08 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรและผู้สนใจ จำนวน 90 คน 2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบยาเป็นส่วนสำคัญยิ่งของระบบสุขภาพในระดับประเทศ การจัดการระบบยาเป็นระบบการบริหารจัดการการคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยาและการใช้ยา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้แต่ละประเทศจะต้องมีการพัฒนานโยบายยาในระดับชาติเพื่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบยาในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดระบบยาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้อย่างปลอดภัย
การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management) จึงเป็นเป้าประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของระบบยา การจัดการความปลอดภัยด้านยาเกี่ยวข้องกับระบบยาในทุกระดับ ความปลอดภัยด้านยาในระดับประเทศประกอบไปด้วยการวางระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ระบบการติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา การวางระบบกระจายยาต้านพิษ ยากำพร้า การดูแลกำกับติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนั้นแล้ว การจัดการความปลอดภัยด้านยายังรวมถึงความปลอดภัยของระบบยาในสถานพยาบาลทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิไปจนถึงสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จะต้องครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยา ตั้งแต่การคัดเลือกและการจัดหายาของสถานพยาบาล การกระจายยา การเก็บรักษายา การสั่งใช้ยา การเตรียมยาและการจ่ายยา การบริหารยาและการประเมินและติดตามการใช้ยา นอกจากนั้นความปลอดภัยด้านยายังมีขอบเขตรวมถึงไปถึงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนในมิติของการกระจายยาที่เหมาะสมและการใช้ยาอย่างปลอดภัยอีกด้วย
เภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพล้วนมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการระบบยาในระบบสุขภาพระดับประเทศ การจัดการระบบยาในสถานพยาบาล การพัฒนาเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงหรือนวัตกรรมที่นำมาใช้กับการบริหารจัดการระบบยาที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดการความปลอดภัยของยาในชุมชน ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทำงานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของระบบยาประเทศไทย
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการการประเมินความเสี่ยงในระบบยาและการจัดการความปลอดภัยด้านยา ในสถานพยาบาลและชุมชน
3. มีความตระหนักในด้านบทบาทของผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมให้เกิดระบบยาที่ปลอดภัยในทุกระดับ
คำสำคัญ