การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-010-01-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเทพนคร และโรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่จัดการประชุม 15 -18 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธรณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมจึงจัดทำแผนพัฒนารับบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นราแห่งเชื่อมโยงบริการทุกระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยมรเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราจาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนจะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum มาแล้ว 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยครั้งที่ 10
มีโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
จากผลการประเมินการประชุมฯ เห็นควารให้มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเนว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นกาต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจให้ก้าวหน้าตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบบริกาสุขภาพ (Service Plan) สำนักบริหารการสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประชุมวิชาการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019 โดยการประชุมมีกิจกรรมการบรรยายความรู้วิชาการ และการประกวดผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ และ การประกวด Clip Video เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความร้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best practice
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
4. เพื่อสร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ