การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการร้านยาจังหวัดนครพนม เรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการร้านยาจังหวัดนครพนม เรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-004-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่จัดการประชุม 20 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา 2.ผู้ประกอบการร้านยาที่เป็นผู้ให้บริการในร้านขายยา จำนวนประมาณ 100-150 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยชมรมร้านขายยา จังหวัดนครพนม และชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์ที่จะจัด
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ให้แก่สมาชิกชมรม ในหัวข้อเรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้าน
ยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำทักษะของผู้ประกอบการร้านขายยา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทางด้านการ
วินิจฉัยโรคเด็กเบื้องต้น หลักการจ่ายยา การให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีของเด็กให้กับผู้ปกครอง รวมถึง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคเด็กซึ่งพบได้บ่อยในร้านยา ซึ่งร้านยาถือเป็นหน้าด่านที่สำคัญของประชาชนในชุมชน
ผู้ประกอบการร้านขายยาจึงจำเป็นที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ดังนั้น ชมรมร้านขายยา จังหวัดนครพนมและ ชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เห็นความสำคัญ
ในจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านขายยาให้มีทักษะ ศักยภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีและ
เหมาะสมกับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
2. เพื่อทราบถึงแนวทางการรักษาเบื้องต้น การให้คำแนะนำและสัญญาณอันตรายที่ควรส่งต่อถึงแพทย์
3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพเด็กอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคเด็กที่
พบบ่อยในร้านยา
4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิก และสนับสนุนการสร้างสมาชิกใหม่ให้กับชมรม
คำสำคัญ
Kids Expert นครพนม, โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา, โรคภูมิแพ้เด็ก, ผื่นแพ้ในเด็ก, ผื่นผ้าอ้อมเด็ก, โรคระบบทางเดินอาหารเด็ก, ท้องผูกในเด็ก, ท้องเสียในเด็ก