การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบปัญหาด้านผิวหนังของประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเภสัชกรชุมชนควรเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาโรคผิวหนัง รวมทั้งการใช้ยาเพื่อช่วยการดูแลรักษาหรือแนะนำให้กับผู้รับบริการที่ร้านยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยาหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่สามารถจำแนกโรคผิวหนังเบื้องต้นจากการประชุมครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการประเมิน จำแนกโรคด้านผิวหนังในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการ
คำสำคัญ
Skin diseases, Atopic dermatitis, Psoriasis, Fungal infection