การประชุมวิชาการ
โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา
ชื่อการประชุม โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-003-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการขยายตัวของร้านยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น ทำให้มีโอกาสพบเจอโรคและผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยเด็กเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่มักพบและมีอาการป่วยที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้โรคที่พบบ่อยมักพบ อาการผื่นผิวหนัง ท้องเสีย ท้องผูก หรืออาจพบอาการแพ้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ แพ้อาหาร แพ้ชนิดรุนแรง ซึ่งการวินิจฉัยเบื้องต้น การประเมินสำหรับการรักษาและการส่งต่อเป็นสิ่งจำเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เรื่อง โรคทั่วไปในเด็กที่พบบ่อยในร้านขายยา
คำสำคัญ
โรคทั่วไป ร้านขายยา เด็ก