การประชุมวิชาการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-005-01-2562
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 16 -24 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยสำนักยาเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เพื่่อให้การดำเนินการในงานระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจในระบบการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยาของผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจและใช้ระบบสารสนเทศด้านยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยาประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการในการใช้ระบบสารสนเทศด้านยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ให้ผู้ประกอบการเข้าใจงานระบบสารสนเทศด้านยาและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ระบบสารสนเทศด้านยา