การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 25 -27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สมาคมวิชาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน”และการให้เป้นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น สำนักงานคณะกกรรมการอาหารและยาจะต้องมีการพัฒนาความรู้และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในการพัฒนาให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น บุคลากรในองค์กรต้องมีการเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะ/ความสามารถให้เท่าทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สังคมมีสุขภาพดี รวมถึงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง ในกลยุทธ์ ข้อที่ ๓ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร นั้น ทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมในด้านความรู้และความสารถ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ จะทำให้องค์การเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิชาการ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลงานและเผยแพร่ทางวิชาการอันสอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางความรู้ เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้วิธีหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีการแสดงผลงาน การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สาธารณะ
2 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรทางด้านการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นผู้นำ/ผู้เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ