การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-003-01-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 20 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลกก่อให้ความเสียหายทั้งงบประมาณและชีวิตของประชากร ประเทศไทยได้ขานรับสถานการณ์ดังกล่าวจากองการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติ มีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นลำดับ เริ่มจากการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาในระดับต้นด้วยโครงการการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial smart use) ในระดับการบริการสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (Thailand antimicrobial resistance (AMR) containment and prevention program)
ดังนั้น การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรม และโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program; ASP) เป็นเรื่องใหม่ในการปฏิบัติงานที่ต้องผสมผสานความรู้ทางด้านเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาผู้ป่วยเฉพาะราย แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลายแห่งต้องขานรับนโยบายดังกล่าว เภสัชกรแหล่งฝึกหลายท่านได้เสนอให้คณะฯ จัดประชุมวิชาการในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ทันและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์มีแหล่งฝึกเป็นไปตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม
2.เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
4.เพื่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกฯ
คำสำคัญ
เชื้อดื้อยา, การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล, ระบบสนับสนุนการใช้ยาต้าน จุลชีพอย่างสมเหตุผล, การบริบาลทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
สนใจ ติดต่อ 023126300 ต่อ 1510