การประชุมวิชาการ
การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
ชื่อการประชุม การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-002-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 05 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวนประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากข้อมูลทางสถิติในปัจจุบันพบว่า มะเร็งปอดยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก มะเร็งปอดชนิด Non-small cell lung cancer (NSCLC) ถูกพบประมาณ 80% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โดย 30% ของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ถูกตรวจพบว่าอยู่ในระยะที่ 3 ที่มีการลุกลามบริเวณโดยรอบและไม่สามารถผ่าตัดได้ (stage IIIA-IIIB)1 ในปัจจุบันการรักษามาตรฐานของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 3 ที่มีการลุกลามบริเวณโดยรอบและไม่สามารถผ่าตัดได้ คือให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี (Concurrent Chemoradiotherapy; cCRT) นอกจากนั้นแล้ว การให้ยาเคมีบำบัดตามด้วยการฉายรังสี (sequential Chemoradiotherapy; sCRT) ยังคงเป็นการรักษาทางเลือกหากไม่สามารถให้ cCRT ได้2 อย่างไรก็ตาม ค่ามัธยฐานของอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ (median progression free survival) หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษามาตรฐานมีค่าประมาณเพียง 8 เดือนเท่านั้น3,4,5 นอกจากนั้นยังพบว่า อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีของผู้ป่วยในกลุ่มนี้อยู่ที่ 13 - 36% เท่านั้น6 หลายการศึกษาที่ผ่านมาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษามาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ยาเคมีบำบัดหลายชนิด การให้ยาเคมีบำบัดก่อนหรือหลังการให้ CRT การให้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ร่วมกับการให้ CRT หรือการเพิ่มปริมาณของการฉายรังสี โดยจากผลการศึกษาพบว่าวิธีการเหล่านี้ยังไม่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้4,5,7-11
ในปัจจุบัน มีการศึกษาและพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 3 ที่มีการลุกลามบริเวณโดยรอบและไม่สามารถผ่าตัดได้มากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตจัดประชุมวิชาการ เรื่องการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการักษาโรคมะเร็งชนิดนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้โรคมะเร็งปอด การแบ่งประเภท และการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานประจำ
คำสำคัญ
โรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3, Targeted cancer therapy