การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 Pharmacist Essential: Innovations and Technology for Next Generation Health Care
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 Pharmacist Essential: Innovations and Technology for Next Generation Health Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-002-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 14 -16 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live long learning) เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงมี
และไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนภายใต้หลักสูตรปริญญาบัตรเท่านั้น
จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่
และถือเป็นบทบาทหลักในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนด้านวิชาการ
นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรแล้ว
ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า
และให้ศิษย์เก่าได้มีความผูกพันกับคณะเภสัชศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย ในปี 2562 นี้
ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดหัวข้องานประชุมคือ Pharmacist Essential: Innovations and Technology for
Next Generation Health Care โดยจัดในระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค. 2562 เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ
ได้เตรียมพร้อมต่อนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและยาใหม่ที่เกิดมีมากขึ้น
การพัฒนาซึ่งนวัตกรรมทางสุขภาพซึ่งจะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง
และการดูแลสุขภาพในยุค 4.0 อีกทั้งการดูแลทางโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาสมุนไพร
ก็เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงรู้ในทิศทางการเดินไปของประเทศ
ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องรู้เพื่ออยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยหวังว่าเภสัชกรที่เข้าอบรมจะนำเอาความรู้และแรงบันดาลใจไปพัฒนางานของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
การใช้ยาและสมุนไพร รวมถึงการดูแลโภชนาการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ซึ่งจะนำเอาความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง หรือองค์กรต่อไป
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรในประเทศ
คำสำคัญ
Innovations/Technology /Health Care
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Website : http://regist.pharmacy.psu.ac.th/conference2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-288-821