การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการPharmacy HCU Reunion2019 เรื่อง Modern Pharmacy 4.0
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการPharmacy HCU Reunion2019 เรื่อง Modern Pharmacy 4.0
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 13 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ เภสัชกรศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีหลายโรค และต้องการใช้ยามากขึ้น นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การขยายตัวของเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ การรุกคืบของผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งร้านยาเดี่ยว ร้านยาลูกโซ่ หรือ บรรษัทเงินทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการประกอบวีชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยา ซึ่งเป็น เรือธงของวิชาชีพ เปรียบเสมือนสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิของชุมชน ที่กระจายตัวกันทั่วประเทศ จำเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ พร้อมทั้งปรับตัวพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ทันยุค ทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด
ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ Modern Pharmacy 4.0 (New model of business management in community pharmacy)ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถนำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ไปประยุกต์พัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้เป็นด่านหน้าด้านสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถนำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ไปประยุกต์พัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้เป็นด่านหน้าด้านสุขภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หลากหลายมีประสิทธิภาพเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน
คำสำคัญ
-