การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists” เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists” เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-001-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 24 -28 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ อย่างน้อย 150 คน 2. คณาจารย์และ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรม นอกจากการคัดเลือก จัดหา และจัดระบบการจ่ายยาแล้ว ยังมีการพัฒนาบทบาทด้านการดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการนำการบริบาลทางเภสัชกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นในการใช้เรื่องยา โดยนำแนวทางการรักษาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในปัจจุบันมาใช้ โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงจากผู้ป่วย ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคจิตเวช โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การตรวจติดตามระดับยาในเลือด การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา และผู้ป่วยทางอายุรกรรม ส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงาน ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ต่อทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ ในรายวิชา หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชกรรมคลินิก 2 ให้นักศึกษาประเมินรายวิชาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. นำความรู้ไปใช้ในในการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล
คำสำคัญ
rational drug use, pharmaceutical care, patient safety
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-34244463 , 08-9918-3921