การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-009-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขายยยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา\"ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฏหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในกาาขอใบอนุญาตฯขายยา\"

เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมขน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมกฎระเบียบข้อบังคับตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณและการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณเหมียว โทร 02 590 1877 , 02 590 2439 การสมัครฯ และชำระเงินค่าสมัครฯ : เป็นเงิน 1,000 บาท:คน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุขชื่อ “สภาเภสัชกรรม” ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 340 2 01454 8 โปรดส่งใบสมัครฯและสำเนาใบโอนเงิน ไปที่โทรสาร 0 2591 8298 หรือส่งเอกสารข้างต้น ไปที่ Email:papc@pharmacycouncil.org